Posta en valor do patrimonio Onte asinamos un convenio de colaboración có Concello de Vilaboa para poñer en marcha un Roteiro das Mámoas que nos permita sinalizar, poñer en valor e conservar os nosos elementos patrimoniais. A intención é facer é sinlizar un roteiro no monte que percorra as mámoas de San Martiño, mámoa dos […]